Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2778
Nhan đề: Nghiên cứu biến đổi ADN vùng Promoter thuộc Genmmp-9 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm [Mã số : 60 42 01 14]
Tác giả: Trịnh, Hồng Thái, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Đỗ, Minh Hà, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Từ khoá: Sinh học thực nghiệm
Bệnh học
ADN
Gen
Ung thư đại trực tràng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Xác định được biến đổi ADN trong vùng promoter thuộc gen MMP-9 ở một nhóm bệnh nhân ung thư đại trực tràng Việt Nam. Đánh giá mối liên quan của những biến đổi ADN vùng promoter gen MMP-9 với một số đặc điểm bệnh học của bệnh nhân ung thư đại trực tràng Việt.
Mô tả: 78 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2778
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuBienDoiADNVungPromoterThuocGenmmp-9OBenhNhanUngThuDaiTrucTrang.pdf
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.