Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2755
Nhan đề: Phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Công Gia Khánh
Trần, Hùng Sơn
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Thị trường
Tài chính
Rủi ro
Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 12;Tr. 55-68
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 25 NHTM VN giai đoạn 2005-2013. Kết quả cho thấy phát triển thị trường tài chính có khuynh hướng làm gia tăng rủi ro tại các NHTM. Từ kết quả phân tích, tác giả đưa ra một số gợi ý đối với công tác quản trị và các chính sách quản lí vĩ mô nhằm giảm rủi ro cho các NHTM VN.
Mô tả: 16 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2755
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhatTrienThiTruongTaiChinh.pdf
  Giới hạn truy cập
344.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.