Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2698
Nhan đề: Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập phi truyền thống và lãi cận biên: Nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Nguyễn, Hữu Tuấn
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Lãi cận biên
Thu nhập
Phi truyền thống
Phi tuyến
Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 12;Tr. 30-52
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập phi truyền thống và lãi cận biên của ngân hàng thương mại (NHTM) VN qua dữ liệu báo cáo tài chính (BCTC) trong giai đoạn 2008-2013. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích bình phương bé nhất với hiệu ứng cố định (Fixed Effect) trên dữ liệu bảng. Kết quả phân tích thực nghiệm tìm thấy bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập phi truyền thống và lãi cận biên. Ngoài ra, các nhân tố khác trong mô hình truyền thống như sức mạnh thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường V.V.. đều có ảnh hưởng đến mức lãi cận biên của ngân hàng.
Mô tả: 22 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2698
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MoiQuanHePhiTuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
499.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.