Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2692
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kĩ thuật hồi quy Fama - MacBeth: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Bùi, Kim Phương
Từ khoá: Chính sách cổ tức
Chính sách chi trả cổ tức
Khả năng sinh lợi
Kĩ thuật Fama - MacBeth
Tính thanh khoản
Công ty phi tài chính niêm yết
Thị trường Chứng khoán
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 9;Tr. 4-24
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty phi tài chính niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015 bằng kĩ thuật hồi quy Fama - MacBeth. Cụ thể, nghiên cứu sẽ phân tích tác động của quy mô công ty, khả năng sinh lợi, cơ hội tăng trưởng, rủi ro, vòng đời công ty, tính thanh khoản của cổ phiếu, đòn bẩy tài chính và mức độ nắm giữ tiền lên quyết định chi trả cổ tức của công ty. Kết quả chỉ ra khả năng sinh lợi, mức độ nắm giữ tiền, tính thanh khoản của cổ phiếu và vòng đời công ty đóng vai trò quan trọng trong chính sách chi trả cổ tức. Ngoài ra, cơ hội tăng trưởng và đòn bẩy tài chính cũng có tác động đến quyết định chi trả cổ tức. Trong khi đó, 2 yếu tố còn lại là quy mô công ty và rủi ro không có ảnh hưởng gì đến quyết định này.
Mô tả: 21 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2692
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuCacYeuToQuyetDinh.pdf
  Giới hạn truy cập
542.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.