Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2685
Nhan đề: Nhận thức và thực thi các yếu tố quản trị theo mô hình chất lượng toàn diện: Trường hợp doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Từ khoá: Doanh nghiệp
Quản trị
Khách hàng
Chất lượng
Mô hình chất lượng toàn diện
Kinh doanh
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3;Tr. 64-79
Tóm tắt: Thực thi quản trị chất lượng theo các mô hình hiện đại đặc biệt là mô hình chất lượng toàn diện (TQM) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chất lượng sản phẩm đầu ra của tổ chức, sự thỏa mãn của khách hàng, tạo lập lợi thế cạnh tranh và cuối cùng là hiệu quả tài chính trong môi trường kinh tế hội nhập rất sâu rộng như hiện nay. Mục đích của nghiên cứu nhằm xây dựng thang đo đánh giá mức độ nhận thức và thực thi các yếu tố của TQM, áp dụng cho trường hợp các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy mặc dù các nhà quản trị đã nhận thức khá cao vai trò của TQM nhưng việc thực hành các yếu tố quản trị theo mô hình này vẫn còn rất hạn chế.
Mô tả: 16 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2685
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NhanThucVafThucThiCacYeuToQuanTri.pdf
  Giới hạn truy cập
351.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.