Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2684
Nhan đề: Thế vị lớp kép và bài toán Dirichlet đối với hàm điều hòa : Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên nghành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]
Tác giả: Hà, Tiến Ngoạn, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Trần, Văn Toàn
Từ khoá: Toán học
Toán giải tích
Bài toán Dirichlet
Hàm điều hòa
Thế vị lớpkép
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và các tính chất bao gồm: Định nghĩa về góc khối, định nghĩa về mặt Lyapunov và các tính chất của mặt Lyapunov cùng với các đánh giá có liên quan định nghĩa về phương trình tích phân Fredhlom loại II, các quy định Fredhlom và cuối cùng là trình bầy về các bài toán Dirchlet trong và ngoài, tính duy nhất nghiệm cả bài toán đó. Chứng minh sự tồn tại của bài toán Dirchlet cho hàm điều hòa, gồm 3 bước: Đầu tiên ta đưa ra khái niệm thế vị lớp kép và tính chất của nó; Bước thứ 2 ta chyển bài toán Dirchlet của phương trình Laplace về phương trình tích phân Fredholm loại II; Bước thứ 3 ta đi chứng minh sự tồn tại nghiệm của bài toán đó.
Mô tả: 50 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2684
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TheViLopKepVaBaiToanDirichletDoiVoiHamDieuHoa.pdf
  Giới hạn truy cập
285.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.