Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2683
Nhan đề: Tính ổn định hệ tuyến tính không Ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60.46.01.02]
Tác giả: Vũ, Ngọc Phát, GS. TSKH. (Hướng dẫn)
Trịnh, Thị Ngọc
Từ khoá: Toán học
Toán giải tích
Hệ tuyến tính không Ôtônôm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ Phương trình Vi phân, bài toán ổn định, phương pháp hàm Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các hệ Phương trình vi phân. Tính ổn định của hệ Phương trình vi phân tuyến tính. Trình bày các điều kiện cần và đủ tính ổn định của hệ tuyến tính không Ôtônôm. Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov và các kĩ thuật đánh giá bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Ngoài ra, trình bày ứng dụng của hệ không ôtônôm trong bài toán ổn định hóa hệ điều khiển.
Mô tả: 38 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2683
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TinhOnDinhHeTuyenTinhKhongOtonomVaUngDungTrongDieuKhien.pdf
  Giới hạn truy cập
302.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.