Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2668
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thầu xây dựng ở thành phố Cần Thơ
Nhan đề khác: Influencing factors to customers' satisfaction for construction bidding services in Can Tho city
Tác giả: Nguyễn, Quốc Nghi
Từ khoá: Khách hàng
Mức độ hài lòng
Dịch vụ thầu xây dựng
Cần Thơ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng (Tạp chí Kinh tế Xây dựng)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3;Tr. 25-30
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với phân tích hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thầu xây dựng ở thành phố Cần Thơ. Với dữ liệu được thu thập từ 142 khách hàng đã từng dụng dịch vụ thầu xây dựng , kết quả nghiên cứu đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thầu xây dựng là sự tin cậy và đảm bảo, sự đáp ứng và đồng cảm, phương tiện hữu hình và phí dịch vụ. Trong đó, nhân tố sự đáp ứng và đồng cảm có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thầu xây dựng . Một số khuyến nghị đã được đề xuất nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thầu xây dựng ở thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2668
ISSN: 1859-4921
Bộ sưu tập: XÂY DỰNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CacNhanToAnhHuongĐenSựHaiLong.pdf
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.