Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2654
Nhan đề: Quản lý nguồn vốn ODA cho phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]
Tác giả: Vũ, Thị Dậu, TS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Thị Hằng
Từ khoá: Quản lý kinh tế
Quản lý nguồn vốn
Nguồn vốn ODA
Khoa học và công nghệ
Kinh tế Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tácquản lý nguồn vốn ODA phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nguồn vốn ODA phát triển KH&CN của một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá công tác quản lý nguồn vốn ODA phát triển KH&CN. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn vốn ODA phát triển KH&CN ở Việt Nam.
Mô tả: 115 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2654
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyNguonVonOdaChoPhatTrienKhoaHocVaCongNgheOVietNam.pdf
  Giới hạn truy cập
1.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.