Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2646
Nhan đề: Kinh nghiệm quản lý hợp đồng xây dựng quốc tế và xu hướng tiếp cận ứng dụng tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Tấn Vinh
Từ khoá: Quản lý hợp đồng
Xây dựng
Phát triển bền vững
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng (Tạp chí Kinh tế Xây dựng)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1;Tr. 9-14
Tóm tắt: Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng xây dựng là một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam, tuy nhiên trên thế giới đã được áp dụng từ những năm 1980. Quản lý hợp đồng xây dựng là một lĩnh vực chuyên ngành, được đào tạo trong hệ thống giáo dục của một số nước trên thế giới nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng trong ngành xây dựng. Hiện nay, nhiều công ty, tổ chức tư vấn trên thế giới cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Lực lượng tư vấn quản lý hợp đồng xây dựng như một chủ thể giám sát quá trình thực hiện dự án, quản lý quá trình thực thi hợp đồng giữa Chủ đầu tư - Nhà thầu xây dựng để tối ưu hóa các công tác xây dựng. Bài viết trình bày kinh nghiệm quản lý hợp đồng xây dựng của một số nước và đề xuất xu hướng tiếp cận ứng dụng kinh nghiệm này vào Việt Nam.
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2646
ISSN: 1859-4921
Bộ sưu tập: XÂY DỰNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KinhNghiem QuanLyHopĐongXayDungQuocTe.pdf
  Giới hạn truy cập
653.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.