Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2619
Nhan đề: Chromatographic analysis of pharmaceuticals: 2nd ed.
Tác giả: Adamovics, John A.
Từ khoá: Drugs
Chromatographic analysis
Pharmaceutical preparations
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Marcel Dekker (New York)
Tóm tắt: It explores the chromatographic methods used for the measurement of drugs, impurities, and excipients in pharmaceutical preparations - such as tablets, ointments, and injectables. This title contains a table listing the chromatographic data of over 1300 drugs and related substances - including sample matrix analyzed and sample handling procedures.
Mô tả: 260 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2619
ISBN: 0-8247-9776-0
Bộ sưu tập: DƯỢC_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ChromattographicAnalysisOfpharmaceuticals.pdf
  Giới hạn truy cập
18.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.