Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2602
Nhan đề: Fuzzy algorithms for control
Tác giả: Verbruggen, H. B.
Zimmermann, Hans-Jürgen
Babuka, Robert
Từ khoá: Algorithms
Fuzzy algorithms
Control
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Springer (New York)
Tóm tắt: Part 1. The position and state of the art of fuzzy systems; Part 2. Design and analysis issues; Part 3. Application of fuzzy systems.
Mô tả: 366 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2602
ISBN: 9780792384618
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FuzzyAlgorithmsForControl.pdf
  Giới hạn truy cập
12.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.