Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2588
Nhan đề: An introduction to signal detection and estimation
Tác giả: Poor, H. Vincent
Từ khoá: Signal detection
Signal theory (Telecommunication)
Estimation theory
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Springer (New York)
Tóm tắt: Part I. Introduction; Part II. Elements of hypothesis testing; Part III. Signal detection in discrete time; Part IV. Elements of parameter estimation; Part V. Elements of signal estimation; Part VI. Signal detection in continuous time; Part VII. Signal estimation in continuous time.
Mô tả: 410 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2588
ISBN: 9783540941736
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnIntroductionToSignalDetectionAndEstimation.pdf
  Giới hạn truy cập
14.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.