Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2570
Nhan đề: Chinese water systems : volume 3 : Poyang Lake Basin
Tác giả: Yue, TianXiang
Nixdorf, Erik
Zhou, Chengzi
Xu, Bing
Zhao, Na
Fan, Zhewen
Từ khoá: Water resources development
Chinese water systems
Environmental information systems
Environmental modelling
Wetland ecology
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Springer (New York)
Tóm tắt: Part I. Introduction; Part II. Hydro(geo)logy; Part III. Water quality and pollution; Part IV. Ecology; Part V. Environmental modelling and information systems.
Mô tả: 336 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2570
ISBN: 978-3-319-97724-9
Bộ sưu tập: MÔI TRƯỜNG_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ChineseWaterSystems.pdf
  Giới hạn truy cập
17.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.