Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2525
Nhan đề: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO) : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]
Tác giả: Lê, Cao Đoàn, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Đức Phương
Từ khoá: Quản lý kinh tế
Quản lý nhân sự
Nguồn nhân lực
ELINCO
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực, vai trò, ý nghĩa thực tiễn của quản lý nguồn nhân lực. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty này.
Mô tả: 96 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2525
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyNguonNhanLucTaiCongTyCoPhanDienTuTinHocHoaChat.pdf
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.