Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2518
Nhan đề: Nghiên cứu về đất ở các vùng chuyên canh và một số biện pháp bón phân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuốc lá vàng (Virgima) nằm ở miền Bắc Việt Nam : Luận án Phó tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Thổ nhưỡng học [Mã số : 40102]
Tác giả: Trần, Kông Tấu, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Văn, Huy Hải, PTS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Tự Lập
Từ khoá: Cây thuốc lá vàng
Kỹ thuật canh tác
Thổ nhưỡng học
Kinh tế Việt Nam
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Trên cơ sở tìm hiểu ý nghĩa kinh tế và quá trình sản xuất cây thuốc lá vàng ở Việt nam, tác giả tiến hành tìm hiểu đặc điểm sinh học, kỹ thuật canh tác và các đặc điểm sinh trưởng của cây thuốc lá vàng, nghiên cứu đặc điểm khí hậu, đất đai và các loại phân bón ảnh hưởng đến năng suất chất lượng cây thuốc lá vàng ở một số vùng chuyên trồng thuốc lá vàng như Cao Bằng, Lạng sơn, Hà bắc...Kết quả tác giả đã xác định được một số vùng đất ở phía bắc Việt nam và loại phân bón phù hợp với cây thuốc lá vàng cho năng suất chất lượng cao, ngoài ra tác giả còn đưa ra một số đề nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá vàng
Mô tả: 153 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2518
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuVeDatOCacVungChuyenCanhVaMotSoBienPhapBonPhanNhamNangCaoNangSuat,ChatLuongThuocLaVang(Virginia)OMienBacVietNam.pdf
  Giới hạn truy cập
66.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.