Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2486
Nhan đề: Sinh trưởng quang hợp và Hệ sắc tố quang hợp của Tảo Chlorella pyrenoidosa trong điều kiện thiếu Nito và Photpho : Luận văn Phó Tiến sĩ Khoa học Sinh học chuyên ngành Sinh lý học Thực vật [Mã số : 10517]
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thước, GS. TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Văn Vụ, PTS. (Hướng dẫn)
Phạm, Hữu Giục
Từ khoá: Chlorella pyrenoidosa
Hệ sắc tố
Quang hợp
Quá trình sinh trưởng
Sinh lý học thực vật
Tảo
Năm xuất bản: 1990
Nhà xuất bản: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu Nito và Photpho đến sinh trưởng, quang hợp, hô hấp tối, sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và sự hình thành các Carotenoit thứ cấp cũng như khả năng phục hồi của các quá trình này khi bổ sung Nito và Photpho. Góp phần làm rõ hơn bản chất tác động của sự thiêu ding dưỡng N và P, của sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và nguồn gốc các carotenit thứ cấp.
Mô tả: 115 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2486
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SinhTruongQuangHopVaHeSacToQuangHopCuaTao...pdf
  Giới hạn truy cập
52.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.