Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2485
Nhan đề: Sâu xanh EENTONIA SP (IEPID. NOTODONTIDAE) hại Bồ đề và Biện pháp phòng trừ : Luận án Phó Tiến sĩ Sinh học chuyên ngành Động vật
Tác giả: Nguyễn, Anh Điệp, PTSSH. (Hướng dẫn)
Lê, Nam Hùng
Từ khoá: Côn trùng
EENTONIA SP
Phòng trừ
Sâu xanh bồ đề
Năm xuất bản: 1983
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu xanh ăn lá bồ đề, bắt đầu nghiên cứu từ năm 1975 và kết thúc thí nghiệm vào năm 1979. Những theo dõi về biến động số lượng và dịch sâu. Khu vực nghiên cứu là lâm phận bồ đề thuộc lâm trường Yên Bình, Yên Bái.
Mô tả: 149 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2485
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SauXanhEENtoniaSPHaiBoDeVaBienPhapPhongTru.pdf
  Giới hạn truy cập
13.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.