Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2470
Nhan đề: Ứng dụng phương pháp tách chuyển động để nghiên cứu cơ hệ GYROXCOP và cơ hệ RoBot : Luận án Phó Tiến sĩ Toán Lý chuyên ngành Cơ lý thuyết [Mã số : 10220]
Tác giả: Phạm, Huyền, GS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thành Mậu
Từ khoá: Cơ hệ Gyroxcop
Cơ hệ Robot
Cơ học lý thuyết
Phương trình vi phân chuyển động
Tách chuyển động
Năm xuất bản: 1990
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích, trình bày tóm tắt lý thuyết tách chuyển động, chuẩn hoá hệ phương trình vi phân chuyển động và cách tạo ra tham số bé ở đạo hàm bậc lớn nhất. Dựa vào lý thuyết đồng dạng và thứ nguyên tác giả đã biến đổi các phương trình chuyển động. Hạ bậc các phương trình vi phân chuyển động để đưa chúng về dạng cosi. Đưa vào các phép biến đổi để đưa các phương trình vi phân chuyển động về dạng các phương trình vi phân chứa tham số bé ở đạo hàm bậc nhất, mà có thể áp dụng lý thuyết tách chuyển động để xem xét chúng.
Mô tả: 110 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2470
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
UngDungPhuongPhapTachChuyenDongDeNghienCuuCoHeGyroxcopVaCoHeRoBot.pdf
  Giới hạn truy cập
51.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.