Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2451
Nhan đề: Đặc trưng loạn lưu lớp khí quyển sát đất tại một số điểm thuộc Tây Nguyên : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất chuyên ngành Khí tượng: 01.07.09
Tác giả: Phạm, Ngọc Hồ, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Lê, Đình Quang, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Xuân Cơ
Từ khoá: Đặc trưng loạn lưu
Khí hậu
Khí quyển
Việt Nam (Tây Nguyên)
Năm xuất bản: 1994
Nhà xuất bản: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lớp khí quyển sát đất và nghiên cứu loạn lưu lớp khí quyển sát đất tại một số điểm thuộc Tây Nguyên; Đặc điểm loạn lưu lớp khí quyển sát đất tại một số điểm thuộc đại phương này và một số bài toán ứng dụng.
Mô tả: 112 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2451
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DacTrungLoanLuuLopKhiQuyenSatDatTaiMotSoDiemThuocTayNguyen.pdf
  Giới hạn truy cập
34.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.