Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2438
Nhan đề: Quản lý nhà nước của Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]
Tác giả: Phạm, Quốc Trung, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thị Minh Châu
Từ khoá: Quản lý Nhà nước
Hải quan
Cửa khẩu
Việt Nam (Hà Tĩnh)
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận về quản lý Nhà nước của hải quan đối với các Khu kinh tế cửa khẩu. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước của Hải quan Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong giai đoạn 2007 - 2012, từ đó rút ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của Hải quan Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nói riêng và các Khu kinh tế cửa khẩu đường bộ nói chung.
Mô tả: 91 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2438
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyNhaNuocCuaHaiQuanTinhHaTinhTaiKhuKinhTeCuaKhauQuocTeCauTreo.pdf
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.