Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2399
Nhan đề: Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học [Mã số : 60 22 80]
Tác giả: Trần, Phúc Thăng, GS.TS. (Hướng dẫn)
Đào, Thị Ngọc Ánh
Từ khoá: Giáo dục đạo đức
Trung học Phổ thông
Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát một số đặc điểm cơ bản của việc giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT ở Hà Nội hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc giáo dục đạo đức học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong các nhà trường THPT ở Hà Nội hiện nay.
Mô tả: 92 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2399
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VanDeGiaoDucDaoDucChoHocSinhTrungHocPhoThong.pdf
  Giới hạn truy cập
766.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.