Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2368
Nhan đề: Xác định rhodamine trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc sử dụng detetor uv : Luận văn thạc sĩ khoa học
Tác giả: Phạm, Luận, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Trần, Thị Thanh Nga
Từ khoá: Hóa phân tích
Thực phẩm
Phẩm màu công nghiệp
Kỹ thuật sắc ký
Rhodamine B
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Tổng quan về một số vấn đề cơ bản của Rhodamine B như công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất sinh học, ứng dụng, các phương pháp xác định Rhodamine B. Chọn được các điều kiện phù hợp cho việc xác định Rhodamine B có trong các mẫu thực phẩm bằng kĩ thuật HPLC sử dụng detector UV- Vis. Đánh giá được phương pháp phân tích như khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại. Chọn được quy trình phân tích và khảo sát được các dung môi chiết tách đối với các loại thực phẩm. Đã tiến hành xác định được hàm lượng Rhodamine B trong các mẫu thực phẩm: hạt dưa, bánh xu xê, siro dâu, nước ngọt hương dâu trên quy trình tối ưu tìm được.
Mô tả: 94 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2368
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
XacDinhRhodamineTrongThucPhamBangKyThuatSacKyLongHieuNangCaoHplcSuDungDetetorUv.pdf
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.