Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2321
Nhan đề: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận tại Việt Nam trên báo điện tử : Luận văn Thạc sĩ Báo chí và truyền thông [Mã số : 603201]
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Thái, PGS.TS, (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thanh Huyền
Từ khoá: Báo điện tử
Báo chí
Văn hóa vật thể
Bảo tồn
Tuyên truyền
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận, loại hình báo điện tử; vai trò và ưu thế của báo điện tử trong việc truyền thông vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Phân tích và so sánh thực trạng truyền thông trên ba tờ báo, sẽ đưa ra những đánh giá nhận xét khách quan và chính xác về ưu điểm và hạn chế của báo điện tử trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Rút ra những bài học kinh nghiệm, phác thảo mô hình truyền thông về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận tại VIệt Nam trên báo điện tử.
Mô tả: 174 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2321
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VanDeBaoTonVaPhatHuyGiaTriDiSanVanHoa.pdf
  Giới hạn truy cập
8.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.