Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2290
Nhan đề: Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]
Tác giả: Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Lệ Hằng
Từ khoá: Quản lý kinh tế
Hành chính công
Ngân sách nhà nước
Quản lý ngân sách
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và môt số vấn đề lý luận chung về quản lý ngân sách nhà nước cấp Xã. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cấp Xã trên địa bàn tỉnh này. Định hướng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Mô tả: 97 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2290
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyNganSachNhaNuocCapXaTrenDiaBanTinhHaGiang.pdf
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.