Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2283
Nhan đề: Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]
Tác giả: Lưu, Quốc Đạt, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Công Dũng
Từ khoá: Quản lý kinh tế
Ngân sách Nhà nước
Ngân sách địa phương
Việt Nam (Nghệ An)
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý môi trƣờng bằng công cụ kinh tế. Phân tích thực trạng áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế.
Mô tả: 105 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2283
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyMoiTruongBangCongCuKinhTeTrenDiaBanTinhNgheAn.pdf
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.