Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2256
Nhan đề: Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]
Tác giả: Phan, Viết Thư, PGS.TS (Hướng dẫn)
Vũ, Đức Thắng
Từ khoá: Toán học
Toán Thống kê
Lý thuyết Xác suất Thống kê
Tài chính
Toán giải tích
Phương trình vi phân
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản của giải tích ngẫu nhiên, trong đó có Martingale, chuyển động Brown, tích phân Itô, tích phân Stratonovich. Phương trình vi phân ngẫu nhiên đã được ứng dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu thị trường tài chính. Phần giải tích ngẫu nhiên đã làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường tài chính cũng như phương pháp định giá bằng phương pháp độ chênh thị giá, các hợp đồng tài chính, đặc biệt đề cập đến mô hình quyền chọn Black – Scholes.
Mô tả: 62 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2256
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GiaiTichNgauNhienVaUngDungTrongThiTruongTaiChinh.pdf
  Giới hạn truy cập
386.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.