Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2163
Nhan đề: Information technology and aesthetics: passive and active dimensions
Tác giả: Haynes, John D.
Paradice, David B.
Từ khoá: Aesthetics
Information technology
Information systems
Active aesthetic dimension
Thematic recognition
Ethics
Passive aesthetic dimension
Perception
Conception
C
West Churchman
Heidegger
Năm xuất bản: thá-2007
Nhà xuất bản: UQ Business School, The University of Queensland
Tùng thư/Số báo cáo: Australasian Journal of Information Systems (2007);Vol .14, No. 2
Tóm tắt: This paper is concerned with examining and recognizing aesthetics in an Information System (an organization incorporating both humans and information technology). Information Systems designers need to consider the aesthetics of their systems. To do this, they need some conception of what aesthetics is and is not. This paper constructs such a concept. IS designers must avoid thinking of a specific system component such as a graphical user interface as defining the aesthetic dimension of their work. Aesthetics emerge from the wholeness of things, not from specific parts or components. As such, aesthetics may naturally be considered in “systems”, and we propose that an effective manner of thinking of aesthetics is in terms of “themes”. We also argue that one must consider not only aesthetics that may be perceived by the senses (a passive dimension), but also aesthetics that may be conceived in the mind (an active dimension). We also consider the important differences between “definitions” (passive dimension) and “themes” (active dimension). Finally, the study of aesthetics in IS has greater implications than simply recognizing and appreciating beauty and art. The very human capacity for recognizing and appreciating beauty and art, the active aesthetic dimension, is also the same capacity for effective creativity and happiness. It follows that if an information system encouraged and provided the enabling circumstances for the human capacity of thematic recognition (as found in the human appreciation of art and beauty) it thereby also provides the grounds for effective creative and visionary organizational management.
Mô tả: 16 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2163
ISSN: 1326-2238
1449-8618
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
InformationTechnologyAndAestheticsPassiveAndActiveDimensions.pdf
  Giới hạn truy cập
111.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.