Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2159
Nhan đề: Tổng hợp nghiên cứu cấu tạo của các phức chất COBAN, NIKEN, ĐỒNG và MOLIPĐEN với một số THOSEMICACBAZON và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 10401]
Tác giả: Vũ, Đăng Độ, PGS. PTS. (Hướng dẫn)
Lê, Chí Kiên, PGS. PTS. (Hướng dẫn)
Trịnh, Ngọc Châu
Từ khoá: Hoá vô cơ
Hoạt tính sinh học
Phổ hấp thụ
Phức chất;
Chemistry
Inorganic
Chemical Engineering and Technology
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống phổ hấp thụ electron cuả các Co(2), Co(3), Ni(2) và Cu(2) với các Thiosemicacbazon của salixilaldehit và axetylaxeton và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng.
Mô tả: 134 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2159
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopNghienCuuCauTaoCuaCacPhucChatCoBanNikenDongVaMoLiPdenVoiMotSoThioseMicacbazonVaThamDoHoatTinhSinhHocCuaChung.pdf
  Giới hạn truy cập
25.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.