Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2155
Nhan đề: Tổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2o, Zno bằng phương pháp CVD : Luận án Tiến sỹ Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 62440113]
Tác giả: Triệu, Thị Nguyệt, GS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Hùng Huy, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phức chất
Tổng hợp
Màng mỏng
Chế tạo
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học khoa học tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng oxit kim loại bằng phương pháp CVD từ các tiền chất có khả năng thăng hoa và khả năng ứng dụng các màng oxit vào thực tế, tổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2O, ZnO bằng phương pháp CVD.
Mô tả: 146 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2155
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopCacPhucChatCoKhaNangThangHoaDeUngDungCheTaoMangMongCu2oZnoBangPhuongPhapCVD.pdf
  Giới hạn truy cập
11.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.