Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2153
Nhan đề: Xác định các Clophenol trong nước bằng phương pháp sắc ký khí : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn, Xuân Trung, PGS.TSKH. (Hướng dẫn)
Bùi, Xuân Thành
Từ khoá: Hóa phân tích
Phương pháp sắc ký khí
Clophenol
Nước
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Tìm hiểu tổng quan về Clophenol và các phương pháp phân tích xác định Clophenol trong công nghiệp hoá học làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tác giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng một quy trình để xác định Clophenol trong nước bằng việc sử dụng kỹ thuật phương pháp sắc ký khí.
Mô tả: 93 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2153
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
XacDinhCacClophenolTrongNuocBangPhuongPhapSacKyKhi.pdf
  Giới hạn truy cập
26.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.