Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2149
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorĐặng, Như Tại, GS. TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Thảo-
dc.date.accessioned2019-01-21T04:31:54Z-
dc.date.available2019-01-21T04:31:54Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2149-
dc.description280 tr.vi_VN
dc.description.abstractTrên cơ sở tìm hiểu tổng quan về Axylindol và các chất tương tự, tác giả tiến hành nghiên cứu phương pháp tổng hợp và chuyển hoá các hợp chất đa dị vòng mới với các nhóm chứa khác nhau trên cơ sở của các 3-Axylindol và các chất tương tự, nhằm tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học, cũng như có những ứng dụng mới trên các tinh chât khác của chúngvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường đại học Tổng hợp Hà Nộivi_VN
dc.subjectHóa hữu cơvi_VN
dc.subjectAxylindolvi_VN
dc.subjectChất tương tựvi_VN
dc.subjectHợp chất đa dị vòngvi_VN
dc.titleTổng hợp các hợp chất đa dị vòng trên cơ sở Axylindol và các chất tương tự : Luận án Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 010402]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopCacHopChatDaDiVongTrenCoSoAxylindolVaCacChatTuongTu.pdf
  Giới hạn truy cập
79.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.