Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2149
Nhan đề: Tổng hợp các hợp chất đa dị vòng trên cơ sở Axylindol và các chất tương tự : Luận án Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 010402]
Tác giả: Đặng, Như Tại, GS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Minh Thảo
Từ khoá: Hóa hữu cơ
Axylindol
Chất tương tự
Hợp chất đa dị vòng
Năm xuất bản: 1994
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về Axylindol và các chất tương tự, tác giả tiến hành nghiên cứu phương pháp tổng hợp và chuyển hoá các hợp chất đa dị vòng mới với các nhóm chứa khác nhau trên cơ sở của các 3-Axylindol và các chất tương tự, nhằm tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học, cũng như có những ứng dụng mới trên các tinh chât khác của chúng
Mô tả: 280 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2149
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopCacHopChatDaDiVongTrenCoSoAxylindolVaCacChatTuongTu.pdf
  Giới hạn truy cập
79.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.