Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2145
Nhan đề: Tối ưu hệ động lực phi tuyến và bài toán chuyển tiếp trong lò phản ứng : Luận án Phó Tiến sỹ Toán lý chuyên ngành Phương trình vi phân và Phương trình tích phân Toán học [Mã số : 010102]
Tác giả: Vũ, Tuấn, PGS. TL. (Hướng dẫn)
Lê, Chí Dũng
Từ khoá: Bài toán chuyển tiếp
Tối ưu
Lò phản ứng
Động lực phi tuyến
Phương pháp tựa
Phương pháp Gabasov-Kirillova
Năm xuất bản: 1991
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu phát triển phương pháp Gabasou-Kirillova cho động lực phituyến dạng: X = f1(x) +f2(x)u.
Mô tả: 72 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2145
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ToiUuHeDongLucPhiTuyenVaBaiToanChuyenTiepTrongLoPhanUng.pdf
  Giới hạn truy cập
32.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.