Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2143
Nhan đề: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Fomazan chứa nhân dị vòng Indol và Furan : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học Hóa hữu cơ chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 10402]
Tác giả: Trần, Hữu Phan
Từ khoá: Fomazan
Hoá hữu cơ
Nhân dị vòng
Chemical Engineering and Technology
Chemistry
Organic
Năm xuất bản: 1985
Nhà xuất bản: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu tính chất của Famazon.Tổng hợp được 54 hợp chất chứa nhân dị vòng indol và furan, trong đó có 47 hợp chất chưa có trong các tài liệu tra cứu.
Mô tả: 130 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2143
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopVaNghienCuuTinhChatCua.pdf
  Giới hạn truy cập
61.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.