Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2140
Nhan đề: Information technology trends: impact on hotel corporations
Tác giả: Collins, Galen
Từ khoá: Organizations
Finance
Growth and development
Social welfare
Technology and innovation
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Chaplin School of Hospitality & Tourism Management, Florida International University
Tùng thư/Số báo cáo: Hospitality Review (2995);Vol. 13, Iss. 1, Article 9
Tóm tắt: Hospitality organizations are embracing technology in all its aspects to ensure that they can effectively compete in today's market The author cites the results of a survey of corporate executives designed to assess how technology is affecting their organizations
Mô tả: 13 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2140
ISSN: 0739-7011
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
InformationTechnologyTrendsImpactOnHotelCorporations.pdf
  Giới hạn truy cập
752.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.