Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2106
Nhan đề: Tumor marker protocols
Tác giả: Walaszek, Zbigniew
Hanausek, Margaret
Từ khoá: Tumor markers
Neoplasms
Biomarkers, Tumor
Diagnosis
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Humana Press (New Jersey)
Tóm tắt: Part I. Multiple markers: principles and guidelines; Part II. Immunodiagnosis of cancer: serum and tissue markers; Part III. Cytogenetic markers; Part IV. Molecular markers; Part V. Miscellaneous markers and early detection of cancer.
Mô tả: 484 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2106
ISBN: 9780896033801
Bộ sưu tập: Y_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TumorMarkerProtocols.pdf
  Giới hạn truy cập
34.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.