Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2105
Nhan đề: Neurodegeneration methods and protocols
Tác giả: Harry, Jean
Tilson, Hugh A.
Từ khoá: Nervous system
Molecular neurobiology
Methodology
Degeneration
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Humana Press (New Jersey)
Tóm tắt: Introduction to polymerase chain reaction; Methodological issues in polymerase chain reaction for RNA; Subtractive hybridization of cDNA libraries; The use of differential display RT-PCR for identifying altered gene expression in ischemic brain injury; Analysis of gene expression by multiprobe RNase protection assay; Molecular probes for PNS neurotoxicity, degeneration, and regeneration; Mobility-shift DNA-binding assay using gel electrophoresis; Transfection of mammalian cells in vitro: use in analysis of neuronal damage.
Mô tả: 300 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2105
ISBN: 9780896036123
Bộ sưu tập: Y_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NeurodegenerationMethodsAndProtocols.pdf
  Giới hạn truy cập
19.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.