Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2092
Nhan đề: Quản lý lao động ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa [Mã số : 50201]
Tác giả: Lưu, Ngọc Trịnh, PTS. (Hướng dẫn)
Trần, Đức Vui
Từ khoá: Công ty Nhật bản
Kinh tế tư bản chủ nghĩa
Nhân tố con người
Quản lý lao động
Nhật Bản
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
Tóm tắt: Hệ thống hoá một số quan điểm và lý thuyết cơ bản về vấn để con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và quản lý lao động nói riêng. Đánh giá tổng quát quản lý lao động của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới II đến nay. Nêu ra xu hướng thay đổi cơ bản trong cung cách quản lý lao động ở Nhật Bản những năm gần đây. Nêu ra một số bài học cơ bản nhằm giúp cho việc hoạch đinh chiến lược con người nói chung và quản lý lao động nói riêng trong thời gian tới ở Việt Nam.
Mô tả: 104 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2092
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyLaoDongONhatBanVaKinhNghiemDoiVoiVietNam.pdf
  Giới hạn truy cập
47.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.