Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2084
Nhan đề: Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu quá trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán lý chuyên ngành Cơ học vật rắn biến dạng [Mã số : 10221]
Tác giả: Đào, Huy Bích, GS. TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Khắc Bảy
Từ khoá: Cơ học vật rắn
Lý thuyết dẻo
Thể nghiệm đàn hồi
Trạng thái đàn dẻo
Vật rắn biến dạng
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học khoa học tự nhiên)
Tóm tắt: Trên cơ sở các tính chất chung của các lý thuyết dẻo và các hệ thức cơ bản của lý huyết quá trình biến dạng đàn dẻo và phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi, tác giả đi sâu khảo sát phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi trong một số bài toán phẳng chụi tải.
Mô tả: 144 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2084
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TinhToanTrangThaiDanDeoCuaMotSoKetCauChiuQuaTrinhDatTaiPhucTapBangPhuongPhapBienTheNghiemDanHoi.pdf
  Giới hạn truy cập
38.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.