Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2080
Nhan đề: Ảnh - Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về khángchiến chống thực dân Pháp) : Luận án Tiến sĩ PTS Biên soạn lịch sử và sử liệu học [Mã số : 5.03.11]
Tác giả: Đào, Xuân Chúc
Từ khoá: Kháng chiến
Lịch sử
Thực dân Pháp
Việt Nam
Sử liệu
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, phương pháp sưu tầm, phân loại lựa chọn và phân tích, phê phán tài liệu ảnh với tư cách là một nguồn sử liệu để nghiên cứu về lịch sử nói chung và lịch sử chống thực dân Pháp nói riêng. Thông qua luận án tác giả muốn đề cao vai trò, ý nghĩa của tài liệu ảnh trong nghiên cứu lịch sử.
Mô tả: 149 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2080
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhNguonSuLieuDeNghienCuuLichSu.pdf
  Giới hạn truy cập
13.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.