Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2041
Nhan đề: Tính giải độc của một số phương trình toán từ chưa dịch chuyển : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học Toán lý chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân [Mã số : 10102]
Tác giả: Nguyễn, Văn Mậu, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thúy Thanh, GS. PTS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Đăng Tuấn
Từ khoá: Giải độc
Phương trình
Vi phân
Tích phân
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu tính giải được của một số lớp phương trình tuyến tính chứa dịch chuyển, trong phương pháp toán tử đại số đưa phương trình chứa dịch chuyển ban đầu về hệ dẫn xuất, bằng các nguyên lý điểm bất động và các vấn đề về tính ổn định nghiệm, các phương pháp xấp xỉ hữu hiệu và nhiều vấn đề hữu hiệu khác...
Mô tả: 120 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2041
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tinh GiaiDocCuaMotSoPhuongTrinhToanTuChuaDichChuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
42.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.