Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/204
Nhan đề: Categorical Approaches to Models and behaviors of Autonomic Agent Systems
Tác giả: Phan, Cong Vinh
London South Bank University
Từ khoá: Autonomic agent systems
Categorical approaches
Self-computing
Series of actions
Series of adaptation relations
Năm xuất bản: 2009
Trích dẫn: International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence
Tùng thư/Số báo cáo: Vol. 3, Issue 1/2009 ; Tr.17-33
Tóm tắt: A new computing paradigm is currently on the spot: interaction based on series of actions. Most of auto-nomic agent systems (AASs) exploit this type of interaction to self-adjust their autonomous behaviors as a fundamental operational paradigm. At an interaction interface, actions evolve over time, hence series of actions occurs as a royal candidate for modeling, specifying, programming, and verifying AASs. For considering AASs, series of actions and adaptation relations; our formal approach consists, in particular, of categorical models and behaviors such that, firstly , AASs, series of actions and adaptation relations will categorically be modeled to provide algebraic frameworks for development of reasoning on their behaviors and, secondly, categorical behaviors of AASs, series of action and adaptation relations will be investigated and developed taking advantage of their categorical models.
Mô tả: 14p.
Định danh: http:/repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/204
ISSN: 1557-3958
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CategoricalApproachesToModelsAndBehaviorsOfAutonomicAgentSystems.pdf
  Giới hạn truy cập
Page 174.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.