Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2029
Nhan đề: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế Chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]
Tác giả: Phạm, Văn Dũng, PGS. TS. (Hướng Dẫn)
Dương, Hồng Hải
Từ khoá: Quản lý
Ngân hàng
Tín dụng
BIDV Phú Thọ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về quản lý tín dụng trong Ngân hàng Thương mại (NHTM) và tham khảo kinh nghiệm của một số NHTM, từ đó rút ra bài học trong việc quản lý tín dụng cho BIDV. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tín dụng tại BIDV Phú Thọ trong khoảng thời gian 2012 – 2014. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu, có căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng tại BIDV Phú Thọ.
Mô tả: 102 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2029
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyTinDungTaiNganHangThuongMaiCoPhanDauTuVaPhatTrienVNChiNhanhPhuTho.pdf
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.