Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2028
Nhan đề: Tích phân đối với độ đo yecto ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên : Luận án Tiến sỹ Khoa học Toán lý chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 10104]
Tác giả: Đặng, Hùng Thắng
Từ khoá: Lý thuyết xác suất
Toán tử ngẫu nhiên
Vecto ngẫu nhiên
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày về độ đo vecto ngẫu nhiên và các ví dụ, cách nhìn toán tử ngẫu nhiên từ X sang Y..
Mô tả: 154 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2028
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TichPhanDoiVoiDoDoYectoNgauNhienVaToanTuNgauNhien.pdf
  Giới hạn truy cập
7.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.