Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2026
Nhan đề: Quản lý tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam : Luận Văn Thạc Sĩ Quản lý Kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]
Tác giả: Lê, Danh Tốn, PGS. TS. (Hướng Dẫn)
Dương, Thị Lan Hương
Từ khoá: Quản lý
Ngân hàng
Hà Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tín dụng hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Hà Nam. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Hà Nam.
Mô tả: 114 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2026
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyTinDungHoNgheoTaiNganHangChinhSachXaHoiTinh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.