Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2020
Nhan đề: Vai trò của ức chế trong vỏ não đối với sự hình thành tính nhạy cảm theo hướng của các Nơron vùng vỏ não cảm giác Soma : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học [Mã hiệu chuyên ngành : 10516]
Tác giả: Phạm, Hữu Hoan, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Công Huỳnh, GS. PTS (Hướng dẫn)
Trịnh, Hữu Hằng, PTS. (Hướng dẫn)
Trần, Trịnh An
Từ khoá: Cảm giác Soma
Nơron
Sinh lý học thần kinh
Tính nhạy cảm
Vỏ não
Ức chế
Năm xuất bản: 1987
Nhà xuất bản: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (Khoa Sinh học)
Tóm tắt: Nghiên cứu vai trò của ức chế trong vỏ não do kích thích hướng tâm tạo ra đã làm xuất hiện hoặc làm thay đổi tính nhạy cảm theo hướng của những nơron trong vùng chiếu của cơ quan nhận cảm Vibriss (vùng vỏ não cảm giác Soma)
Mô tả: 166 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2020
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VaiTroCuaUcCheTrongVoNaoDoiVoiSuhinhThanhTinhNhayCam.pdf
  Giới hạn truy cập
73.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.