Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2011
Nhan đề: Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửu khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn : Luận văn Thạc sĩ Quản trị công nghệ và phát triển Doanh nghiệp chuyên ngành Công nghệ và phát triển Doanh [Mã số : Chuyên ngành thí điểm]
Tác giả: Nguyễn, Văn Định, PGS. TS (Hướng Dẫn)
Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Quản lý thuế
Hang hóa
Hải quan
Nhập khẩu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế, đi sâu nghiên cứu những nội dung quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
Mô tả: 124 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2011
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyThueDoiVoiHangHoaNhapKhauTaiChiCucHaiQuanCuuaKhauHuuNghiTinhLangSon.pdf
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.