Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1983
Nhan đề: So sánh vai trò tạo lập nghĩa tình thái của các tiểu từ tình thái cuối câu trong Tiếng Việt với các phương tiện tương đương trong Tiếng Hán : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học [Mã số : 602201]
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiệp, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: So sánh
Lập nghĩa tình thái
Tiếng Việt
Tiếng Hán
Tiểu từ tình thái
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát về Tiểu từ tình thái cuối câu tiếng Việt, đối tượng nghiên cứu chính của luận văn và phương tiện tương đương của nó trong tiếng Hán là ngữ khí từ. Từ đó bước đầu xác định những tương đồng và dị biệt giữa hai đối tượng. Nêu lên thực trạng của việc học và dạy tiếng Việt, cụ thể là học và dạy về Tiểu từ tình thái cuối câu ở Việt nam. Chương này cũng nêu một cách khái quát những bất cập, khiếm khuyết của giáo trình cũng như trong phương pháp giảng dạy của giáo viên để làm cơ sở đưa ra một vài kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Mô tả: 140 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1983
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SoSanhVaiTroTaoLapNghiaTinhThaiCuaCacTieuTuTinhThaiCuoiCauTrongTiengVietVoiCacPhuongTienTuongDuongTrongTiengHan.pdf
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.