Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1982
Nhan đề: Sầm Sơn (Thanh hóa): Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triểndu lịch : Luận văn Thạc sĩ Khu vực học [Mã số : 60 31 60]
Tác giả: Lưu, Thị Ngọc Diệp
Từ khoá: Du lịch
Sầm Sơn
Thanh Hóa
Việt Nam học
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Tìm hiểu và đánh giá được tiềm năng du lịch của thị xã Sầm Sơn. Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại Sầm Sơn: những thành quả đã đạt được vànhững mặt còn hạn chế trong giai đoạn 2000 - 2008, so sánh với một số năm trước. Từ đó đưa ra những giải pháp thúc đẩy du lịch Sầm Sơn phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn, xứng đáng với tiềm năng vốn có của thị xã du lịch biển này.
Mô tả: 153 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1982
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SamSon(ThanhHoa)TiemNang,ThucTrangVaGiaiPhapPhatTrienDuLich.pdf
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.